Desenvolupament d'Aplicacions

Frameworks que ens poden ajudar a l'hora de crear una web

Abans de començar, què és un framework? Un framework es pot definir com una base de la qual ja tenim elements que podrem utilitzar en el projecte i estalviar-nos un valuós temps.

Frameworks que ens poden ajudar a l'hora de crear una web

Quins frameworks són més populars?

Alguns dels frameworks més populars són Vue.js, Angular i React.

Vue.js

Vue.js és un framework progressiu per a construir interfícies d'usuaris. S'enfoca principalment en la capa de la vista amb una ràpida i simple manera d'integrar amb altres projectes.

Vue.js, està recomanat per a usuaris amb un coneixement intermedi d'HTML, CSS i Javascript.

Les dades i el DOM estan enllaçats, i tot és reactiu. Vue.js ens permet renderitzar declarativament dades en el DOM utilitzant una sintaxi de plantilles directa.

També ens aporta uns components. Els components són parts de codi que podem reutilitzar en altres moments. Podríem crear un component que mostrés una capçalera comuna en gran part de la web gràcies als components. Només hauríem de crear un petit HTML i invocar el component en les pàgines que necessitem.

Angular

Angular o Angular 2 és un framework per a aplicacions web desenvolupat en TypeScript, de codi obert i mantingut per Google. El seu objectiu principal és utilitzar el Model Vista Controlador per a facilitar el desenvolupament i les seves proves.

Els seus aspectes més potents serien els següents:

  • Codi altament optimitzat. Primera execució en node.js per a renderitzar de manera instantània la primera càrrega de la pàgina. Encaminador de components que selecciona només els components que s'utilitzessin.
  • Sintaxi simple i ràpida, eines en línia, codi intel·ligent que mostra suggeriments, errors i comentaris.

React

React o React.js és un framework per a crear interfícies d'usuaris basat en Javascript de codi obert, mantingut per Facebook. React està pensat per a aplicacions que tenen dades que són canviants, pretén ser senzill, declaratiu i fàcil de combinar.

React ens ofereix el següent:

  • Virtual DOM propi que permet detectar quines parts han estat modificades i actulitzar-les de manera eficient.
  • Crear atributs de configuració per als nostres components.
  • Crear instantànies dels nostres components.
  • Cicles de vida per a classificar els mòduls. Es poden trobar shouldComponentUpdate, componentDidMount, componenteWillUnmount i render.
  • JSX: JSX és una sintaxi semblant a HTML per a fer més llegible.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats