Experts en Drupal

Ús del mòdul restws a Drupal 7: Part 1

El mòdul RESTful Web Services ens permet convertir el nostre Drupal en un servidor web al que podem fer peticions amb el protocol REST. A mode resum, només instal·lant el mòdul ja tindrem la capacitat de fer peticions CRUD sobre totes les entitats i de fer consultes complexes que ens permeten obtenir llistats d'entitats.

Uso del módulo restws en Drupal 7: Parte 1
Roger Codina
Roger Codina

febrer 02, 2017

Peticions habituals a Drupal

Les peticions més habituals en ordre d'importància són les següents:

1) Per obtenir una entitat (operació "Read"):

<URL_DRUPAL>/<tipus_entitat>/<id_entitat>.<format>

            Amb aquesta crida podem obtenir qualsevol tipus d'entitat de Drupal en el format XML o JSON.

Exemples:

<URL_DRUPAL>/node/481.json

<URL_DRUPAL>/taxonomy_term/11.xml

2) Per llistar entitats que compleixin certes condicions:

<URL_DRUPAL>/<tipus_entitat>.<format>?<filtre>=<valor1>&

  <meta_control>=<valor2>

            Consulta similar a una consulta MySQL a base de dades. Podem demanar llistats d'entitats que compleixin les condicions que a nosaltres ens interessa. Els únics meta controls vàlids a data d'avui són el "sort" i la "direction" per definir l'ordre i la direcció dels resultats. També podem obtenir els resultats tant en XML com en JSON.

Exemples:

<URL_DRUPAL>/node.json?type=news&field_tag=2

<URL_DRUPAL>/node.xml?type=article&sort=title&direction=ASC

3) Operacions CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Create: HTTP POST /<tipus_entitat> (requires HTTP Content-Type header

       set to the MIME type of <format>)

Read: HTTP GET /<tipus_entitat>/<id_entitat>.<format>

Update: HTTP PUT /<tipus_entitat>/<id_entitat>.<format>

       or      HTTP PUT /<tipus_entitat /<id_entitat> (requires HTTP

       Content-Type header set to the MIME type of the posted format)

Delete: HTTP DELETE /<tipus_entitat>/<id_entitat>

En qualsevol cas, per fer una aplicació que només consumeix dades, amb les operacions vistes als punts 1 i 2 en tindríem prou. En el pròxim capítol veurem com configurar Drupal per obtenir dades remotes i com cridar les dades des d'un script PHP.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats