Desenvolupament d'Aplicacions

Quines novetats ens porta ECMAScript 2016?

La versió del llenguatge de programació JavaScript, ECMAScript 2016, ha estat aprovada. Vols conèixer les novetats per al desenvolupament de pàgines web?

Quines novetats ens porta ECMAScript 2016?
Sergio Bonito
Sergio Bonito

octubre 19, 2016

La nova versió de JavaScript ha estat aprovada després d'anunciar-se l'any passat.

Una de les incorporacions més potents és la de l’operador exponencial, que fins ara no existia. Un exemple seria:

x=3**2

D’aquesta manera deixaríem d’utilitzar la llibreria Math. Seria l’equivalent a:

Math.pow(3,2)

També permet l’assignació similar a +=. Un exemple és:

3**=4

Aquest nou operador tindrà major prioritat que * i no permet l’ús de números negatius a la base exponencial, ja que ens donaria un error de sintaxi.

A més a més s’ha afegit una funció per millorar la possibilitat de buscar dades a un array de forma més fàcil. La gran diferència amb la funció Array.prototype.indexOf és que es pot trobar el valor NaN. La funció és Array.prototype.includes. Un exemple del seu ús és:

if(myArray.includes(3)){}

Avanços de ES8

Algunes característiques d’ECMAScript 2017 han estat finalitzades i ja poder ser utilitzades.

La primera d’elles és Object.values i Object.entries. Aquestes dues noves funcions ens permeten interaccionar amb les propietats de l’objecte. Object.values et proporciona innumerables valors de l’objecte. Object.entries et concedeix un Array amb parelles de valors.

Veiem un exemple de cada nova funció:

Object.values({Value1: 'x', Value2: 'y', Value3: 'z'})
['x', 'y', 'z']

Object.entries({Value1: 'x', Value2: 'y', Value3: 'z'})
[['Value1', 'x'], ['Value2', 'y'], ['Value3', 'z']]

La següent novetat és String padding. Ara ja existeixen dos nous mètodes String per evitar problemes del passat. Els dos mètodes són String.prototype.padStart i String.prototype.padEnd. Així funcionen:

'0'.padStart(3)
" 0"
'0'.padStart(3, '1')
"110"
'0'.padEnd(3)
"0 "
'0'.padEnd(3, '1')
"011"

Per últim, Object.getOwnPropertyDescriptors obtindrà totes les propietats descriptives d’un objecte en concret. És molt similar a Object.getOwnPropertyDescriptor, que únicament obtenia una propietat. La sintaxi és:

Object.getOwnPropertyDescriptors(object, properties)

Fins aquí totes les noves funcionalitats d’aquest llenguatge de programació totalment imprescindible per al desenvolupament web i el disseny web.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats