Desenvolupament d'Aplicacions

Què és la POO i per què és tan important?

Introducció a la Programació Orientada a Objectes i les seves característiques més importants.

drauta

En el món del desenvolupament web, la Programació orientada a objectes (POO) és un concepte que se sol
escoltar i de fet, qualsevol programador professional sap què és i possiblement està desenvolupant projectes amb
aquesta metodologia.

Però, què és?
La POO és un paradigma de programació que innova la forma en la qual es duu a terme un projecte i se centra en
fer del procés de desenvolupament una mica més comprensible i escalable. La intenció és acostar la programació
a com expressaríem les coses en la vida real.
Posem un exemple per a fer-lo més comprensible: Si la vida real fos un programa i tots fóssim ‘objectes’, una
persona seria un objecte de la classe (motlle) humà. Aquesta persona tindria propietats (color d'ulls, altura, color
del cabell, etc.) i mètodes (caminar, córrer, saltar, parlar, etc.).

Classes
Normalment, es comença a programar orientat a objectes creant una classe; el lloc on definirem l'estructura dels
elements que seran comuns als objectes. Com comentàvem abans, la classe funciona com un motlle que dóna
forma als objectes instanciats d'aquesta mateixa.

La classe és l’element principal, en ell s'indiquen quins són els atributs o propietats i mètodes que tindran totes les
variables que siguin d'aquest tipus.

poo

Propietats
Les propietats són els valors o característiques que la classe té. Les propietats ens permetran guardar valors
específics que podran ser modificats si es desitja però no són capaços d'executar un algorisme o càlcul per al
retorn.
És comú que una classe tingui propietats d'inici (que es setejaran des de el constructor de la classe en qüestió) per
tal que quan es creï un objecte, directament s'especifiqui des de un primer moment, les propietats principals
d'aquest.
Les propietats poden ser modificades externament, perquè per defecte són públiques (des de noves versions de
Javascript, es pot agregar una propietat privada afegint-li un ‘#’ al principi del seu nom).

Mètodes
Els mètodes són funcions en la nostra classe que poden tenir paràmetres. Es fa ús d'ells quan volem obtenir un
resultat d'un algorisme, càlcul, petició externa, etc.
Com succeeix en les funcions comunes, els paràmetres que li enviem al mètode, ens permetran customitzar
l'algorisme que el mateix farà internament i poder rebre de tornada una dada de retorn diferent depenent del valor
del paràmetre.
Normalment es nomenen als mètodes com a verbs perquè són accions que es poden executar des d'una classe.

Instanciar
La forma en la qual es crearà un objecte instanciat d'una classe és la següent:

poo

Comparteix aquest article

Articles Relacionats